English

Johan Christoffel Tjeenk Willink

IX.3Johan Christoffel Tjeenk Willink (O.O.N.) (ouders onder VIII.2), geboren Zwolle 28 januari 1876, overleden Zwolle 9 mei 1964, directeur N.V. Uitgeversmij. W.E.J.Tjeenk Willink, voorzitter Nederlandsche Uitgeversbond, trouwt Zwolle 11 juni 1902 Eskelina Bernarda Jordaan, geboren Werkendam 15 juli 1880, overleden Zwolle 26 september 1963, ouders Albert Frederik Wilhelm Jordaan en Eskelina Hinke Bakker

Kinderen:

  1. Jurrian Willem Tjeenk Willink, volgt (X.2)
  2. Eskelina Albertina Tjeenk Willink, geboren Zwolle 17 november 1906, overleden Zwolle 5 december 1988, trouwt Zwolle 17 februari 1936 Dr. Jean Charles Philip Eeftinck Schattenkerk (O.O.N.), geboren Tienhoven 11 november 1908, overleden Zwolle 11 juli 1997, med. dr., oud-chirurg te Zwolle, oud-adviserend chirurg G.A.K. Amsterdam, ouders Marinus Eeftinck Schattenkerk en Renetta Matthisa Clasina van Limburgh
  3. Albert Frederik Wilhelm Tjeenk Willink, volgt (X.3)
  4. Sara Helena Maria Tjeenk Willink, geboren Zwolle 2 augustus 1910, overleden Warnsveld 27 augustus 1988, trouwt Zwolle 12 april 1932 Mr. Johan Christiaan Donker (R.N.L.), geboren Nijmegen 25 april 1903, overleden Zwolle 22 oktober 1963, advocaat-fiscaal te Rotterdam, hoofdofficier van Justitie te Zutphen, ouders Johan Christiaan Donker en Jeane Marie Diederica ter Haar

Johan Christoffel bezocht de Nutsschool en vervolgens het gymnasium te Zwolle. In 1894 deed hij het eindexamen van het gymnasium. Daarna werd hij practisch opgeleid in de boekhandel van de fa. Nijhoff te 's-Gravenhage. Ook bracht hij nog enige tijd door bij uitgeversmaatschappijen in het buitenland, nl. bij de Librairie Armand Colin te Parijs en bij Alfred Lorentz te Leipzig.

Op 28 jan. 1899 werd hij beherend vennoot van de fa. W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle en op 1 jan. 1922 directeur van de onderneming die toen de naam Uitgevers Mij. W.E.J. Tjeenk Willink droeg.

Het bedrijf is een voortzetting van een boekhandel, die in 1838 door Wolterus Everhardus Jonas Tjeenk Willink van H. Aszoon Doijer te Zwolle is overgenomen. Weldra legde het bedrijf zich meer toe op de uitgeverij, in het bijzonder van werken op het terrein der rechtsgeleerdheid, van landbouwk. uitgaven en van schoolboeken.

In 1874 werd Jurrian Willem Tjeenk Willink in de fa. opgenomen. Vader en zoon overleden in 1885 kort na elkaar, waarna de zaak werd omgezet in een Commanditaire Vennootschap onder bestuur van Dr. H.D. Tjeenk Willink te Haarlem, waarvan in 1897 Wolterus Everhardus Jonas en in 1899 Johan Christoffel, beiden zoons van J.W. Tjeenk Willink, medebesturende vennoten werden. In 1922 kreeg de onderneming de rechtsk. vorm van een N.V. Besprokene's zoon is in 1934 tot mede-directeur benoemd.

In de loop der jaren heeft dit uitgeversbedrijf naam gemaakt door tal van uitmuntende uitgaven op rechtsgeleerd gebied, zooals de bekende Schuurman en Jordensuitgave der staatswetten en wetboeken, de serie Publieken Privaatrecht, Luttenberg's Chronologische Verzameling, Mr. G. Assers Handleiding tot de Beoefening van het Nederl. Burgerl. Recht, de Nederlandsche Jurisprudentie en het Nederl. Juristenblad, Administr. en Rechterl. Beslissingen e.d. Een groot aantal leer- en leesboeken voor het middelb. onderwijs heeft de firma gemaakt tot een der bekendste Nederlandsche Schoolboekuitgevers. Johan Christoffel Tjeenk Willink is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

Terug naar stamboom